Belangrijke informatie

RECHTSGEBIEDENREGISTER

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

 • Niels Kloppenburg staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Monique Aykaz staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Florestan van ‘t Hek staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Richard Goemans staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Jos Ramhorst staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Nina Noija staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;
 • Maeve Janmaat staat geregistereerd op Ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Law firm registration

The advocates listed below have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal areas:

 • Niels Kloppenburg is registered for corporate law legal practice area;
 • Monique Aykaz is registered for corporate law legal practice area;
 • Florestan van ‘t Hek is registered for corporate law legal practice area;
 • Richard Goemans is registered for corporate law legal practice area;
 • Jos Ramhorst is registered for corporate law legal practice area;
 • Nina Noija is registered for corporate law legal practice area;
 • Maeve Jannmaat is registered for corporate law legal practice area.

Based on this registration, they are required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Kantoorklachtenregeling Venture Advocaten B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde  en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Venture Advocaten B.V. en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Venture Advocaten B.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Venture Advocaten B.V. heeft in de Algemene Voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. N.K. Kloppenburg, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 

7 + 1 =

Reach Us

Herengracht 180
1016 BR Amsterdam